მეორე ფორუმი, თბილისი, 8 დეკემბერი 2015

ფორუმები

შეხვედრაზე განხილული იყო საწარმოებში ნარჩენების ეფექტური მართვის ღონისძიებების გატარების შესაძლებლობები და ამასთან დაკავშირებული ეკონომიკური, ეკოლოგიური და სოციალური სარგებელი. წარმოდგენილი იყო პროექტის ფარგლებში ქართულ საწარმოებში განხორციელებული ნარჩენების მართვის ღონისძიებების პრაქტიკული მაგალითები.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეებს გააცნო ბოლო პერიოდში ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები და ახალი მოთხოვნები.

ღონისძიება გაშუქდა საქართველოს ტელევიზიით იმედის არხზე,იბერია და მაესტროს არხების მეშვეობით

Invitation Letter with Agenda

 TV programme Business code: https://www.youtube.com/watch?v=ePIlbVUy4sM&feature=youtu.be