დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის მეორე შეხვედრა, 23.12.21

სიახლეები, ღონისძიებები

შეხვედრის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები ·         UNIDO-ს სასწავლო პროგრამის რესწ შეფასების შედეგების მიმოხილვა, შეაჯამოს აღმოჩენები და წარმოადგინოს რეკომენდაციები რესწ შეფასებების დროს.

  • 2015 წლიდან 2021 წლამდე რესწ კლუბების საქმიანობის განხილვა. შემდგომი განვითარების გეგემა
  • საქართველოს ორ საპილოტე მუნიციპალიტეტში სამრეწველო ნარჩენების შეფასების წინასწარი შედეგების განხილვა
  • რესპ ეროვნული ქსელის ჩამოყალიბების განხილვა.
  • გამოვლენილი რესწ ღონისძიებების დაფინანსების შესაძლებლობების განხილვა
  • 2022 წლის ევროკავშირის ინდუსტრიული კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილი ეროვნული კონფერენციის კონცეფციის განხილვა „რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოება, როგორც მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის საშუალება საქართველოში სამრეწველო საწარმოებისთვის“.

ღონისძიების მასალა

გამზომი მოწყობილობების/ხელსაწყოების თეორიული და პრაქტიკული ტრეინინგი, 24.12.214.12.21

სიახლეები, ღონისძიებები
ტრენინგის მთავარი მიზანია წარმოადგინოს და მიმოიხილოს ყველა არსებული 
და სასარგებლო საზომი მოწყობილობა, რომელიც აუცილებელია RECP შეფასების მონაცემთა
 შეგროვებისა და მონიტორინგისთვის.
საზომი აღჭურვილობის მიმოხილვა მოიცავს პროფესიონალურ მაღალტექნოლოგიურ 
საინჟინრო ინსტრუმენტებს, როგორიცაა: ტემპერატურის ფარდობითი ტენიანობის მონაცემთა 
ლოგერი, AC დამჭერი (დენის მრიცხველი), გაზის ანალიზატორი, ინფრაწითელი (თერმული)
 კამერა, ლუქსმეტრი, ხმის დონის საზომი მოწყობილობა, საკვების უსაფრთხოების თერმომეტრი, 
ანემომეტრი, მანძილისა და კუთხის (ლაზერული) საზომი ერთეული, პირომეტრი, 
წყლის გადასატანი ანალიზატორი (pH) და სითხის სიჩქარის საზომი ერთეული.
როგორც მოსალოდნელია სემინარის ზოგადი შედეგი, ტრენინგის კურსი გააცნობს 
ყველა მსმენელ ექსპერტს და გაზრდის მათ ცოდნას RESP-ის შეფასებისთვის საზომი
აღჭურვილობის ექსპლუატაციაში.
Მონაწილეები

მონაწილეთა სიაში შედიან სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ გარემოს მენეჯმენტში, 
ინჟინერიაში (ქიმიური, სამრეწველო, გარემოსდაცვითი ან მასთან დაკავშირებული სფეროები),
 რომლებმაც გადაწყვიტეს გაიარონ ტრენინგი RECP მეთოდებსა და მათ აპლიკაციებზე. 
სამუშაო შეხვედრის მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობაა დაახლოებით 15 ადამიანი 
(13 სტაჟიორი ექსპერტი და 2 ადგილობრივი ტრენერი ექსპერტი)
ღონისძიება ჩატარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში.
ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე.
შეხვედრის მისამართი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი კორპუსი #1, ლაბორატორია
საქართველო, თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა 68
 ღონისძიების მასალა

საინფორმაციო შეხვედრა ინდუსტრიული ნარჩენების რუკირების (IWM) შესახებ რუსთავისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის კომპანიებისთვის, 10.12.21

სიახლეები, ღონისძიებები

შეხვედრა ჩატარდება 2021 წლის 10 დეკემბერს (თბილისის დროით 11:00-12:00 საათზე).
შეხვედრაზე დასწრება შესაძლებელი იქნება ონლაინ, Zoom პლატფორმის მეშვეობით.
წარდგენილი იქნება პრეზენტაციები და გაიმართება დისკუსია მონაწილეთა ჩართულობით.
შეხვედრა წარიმართება ქართულ და ინგლისურ ენებზე, სინქრონული თარგმანის
თანხლებით.

შეხვედრის მთავარი მიზნებია:
ინდუსტრიული ნარჩენების რუკირებისთვის ჩატარებული აქტივობების შედეგების
გაზიარება რუსთავისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებისთვის;
ინდუსტრიული ნარჩენების რუკირებისთვის ჩატარებული აქტივობების წინასწარი
შედეგების განხილვა, რათა მოხდეს ინფორმაციის დაზუსტება და საბოლოო შედეგების
მიღწევა;
ინდუსტრიული ნარჩენების რუკირების სარგებლისა და ახალი შესაძლებლობების განხილვა
რუსთავისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების საწარმოებისთვის.

მონაწილეთა სია შედგება ზესტაფონისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლების, საწარმოების, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სააგენტოებისგან,
ეკოლოგების, გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციისა და SWECO-ს
წარმომადგენლებისაგან.
შეხვედრის ორგანიზატორები არიან UNIDO, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი
ცენტრი და SWECO.

შეხვედრის ბმული:
https://us02web.zoom.us/j/82036097337?pwd=WU9yQTdmZi85V0hCZGgvVXEwb3YxUT09
შეხვედრის ID: 820 3609 7337
კოდი: 397656

დღის წესრიგი

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” დადგენილებების პროექტების საჯარო განხილვა

სიახლეები

2021 წლის 30 ნოემბერს, 14:00 საათზე დაგეგმილია „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტების საჯარო განხილვა.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” საქართველოს მთავრობის დადგენილებების პროექტები.

საჯარო გაცნობისა და განხილვის მიზნით, სამინისტრომ გამოაქვეყნა საქართველოს მთავრობის დადგენილებების ხუთი პროექტი:

  1. „გარემოსდაცვითი პროგრამის კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“;
  2. „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ფულადი სახით ანაზღაურების წესის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“;
  3. „გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ მნიშვნელოვანი ზიანის გამოსასწორებელი ღონისძიებების განსაზღვრის კრიტერიუმებისა და მნიშვნელოვანი ზიანის გამოსასწორებელი ღონისძიებების გეგმის შედგენის წესის შესახებ“;
  4. „დაზიანებული ტერიტორიის მიმდებარე ან სხვა ტერიტორიაზე განსახორციელებელი მნიშვნელოვანი ზიანის გამოსასწორებელი სანაცვლო/ადეკვატური ღონისძიებების შერჩევის წესის შესახებ“
  5. „გარემოსთვის განსაკუთრებით საშიში საქმიანობის განხორციელებით გარემოსთვის ზიანის მიყენების რისკის ფინანსური უზრუნველყოფის წესის შესახებ“.

დანართები იხილეთ მითითებულ ბმულზე – https://bit.ly/3c2ch2x

საქართველოს მთავრობის დადგენილებების აღნიშნული პროექტების შესახებ შენიშვნების და მოსაზრებების წარდგენა შესაძლებელია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მხოლოდ წერილობითი სახით დღის ბოლომდე, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Akaki.Veltauri@mepa.gov.ge

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ” დადგენილებების პროექტების საჯარო განხილვა გაიმართება, ონლაინ პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით.

საჯარო განხილვაზე დასასწრებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბმული  –   https://us02web.zoom.us/j/84384574106

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონის პროექტი “სამრეწველო ემისიების შესახებ” და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

სიახლეები, ღონისძიებები
გაცნობებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონის პროექტი “სამრეწველო ემისიების შესახებ” და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები.
კანონპროექტის შემუშავება გათვალისწინებულია „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით“. კანონპროექტი ეფუძნება „სამრეწველო ემისიების შესახებ“ 2010 წლის 24 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2010/75/EU დირექტივას და ადგენს სამრეწველო საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და მიწაში ემისიებთან დაკავშირებულ ახალ სამართლებრივ რეჟიმს, მათ შორის, დაბინძურების გამომწვევი სამრეწველო საქმიანობებისთვის ინტეგრირებული ნებართვის გაცემის წესს, პირობებს, პირობების შესრულების კონტროლს, სახელმწიფო ორგანოებისა და ფიზიკური/იურიდიული პირების უფლება/მოვალეობებს და სხვა.
საჯარო გაცნობისა და განხილვის მიზნით, სამინისტრო აქვეყნებს ,,სამრეწველო ემისიების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტს და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებს.

კანონპროექტთან დაკავშირებით შენიშვნების და წინადადებების წარმოდგენა შესაძლებელია 2021 წლის 15 – დეკემბრის ჩათვლით, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Akaki.Veltauri@mepa.gov.ge
იხ. დანართები: კანონის პროექტი – სამრეწველო ემისიების შესახებ 2021წ
,,გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“2021წ
„ნარჩენების მართვის კოდექსში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“2021წ
  ცვლილება სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებელის შესახევ 2021წ
ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსი 2021წ
ცვლილება შეფასების კოდექსში 2021წ
ცვლილება ცხოველთა სამყაროს კანონის შესახებ 2021წ
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ“
ცვლილება ჰაერის შესახებ კანონში 2021წ
ცვლილება ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ 2021

EU4Environment ვებინარი, ნარჩენების შემცირებისკენ აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში,25.11.21

სიახლეები, ღონისძიებები

ვებინარი ნაჩენების შემცირებისაკენ აღმოსავეთ პარტნეორ ქვეყნებში ჩატარდა 25 ნოემბერს .გთხოვთ იხილოთ დღის წესრიგი და პრეზენტაციების  სლაიდები შემდეგ ლინკებზე გადასვლით:

Agenda

Success stories on waste related RECP measures

Piloting Industrial Waste Mapping: Preliminary findings and results from Azerbaijan, Georgia and Ukraine

Lessons from International EIP Framework promotion in Belarus and Moldova

Designing Green Public Investment Programme

 

მესამე სასწავლო სემინარი რესურსების ეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის,11.11.21

სიახლეები, ღონისძიებები

 

ნლაინ ღონისძიების მიზანია წარმოადგინოს  UNIDO RECP სასწავლო პროგრამის შედეგების მიმოხილვა.

შეაჯამოს აღმოჩენები , წარმოადგინოს RECP რეკომენდაციები და გეგმები კომპანიების შემდგომი გზების შესახებ.  მესამე სასწავლო სემინარი მოიცავს ერთდღიან ონლაინ ტრენინგს, რომელიც ფოკუსირებული იქნება ექსერტების  ჯგუფების (რომლებიც ასრულებდნენ RECP-ის დეტალურ შეფასებებს) პრეზენტაციებზე .

პრეზენტაციებს მოჰყვება საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრენერების ზოგადი გამოხმაურება. RECP ადგილზე  შეფასებების საბოლოო პრეზენტაცია წარმოდგენილი იქნება უფრო ფართო ღონისძიებაზე სადემონსტრაციო კომპანიების წარმომადგენლების, RECP ექსპერტების, RECP კლუბის წევრი კომპანიების და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით

 

რეგისტრაცია

https://us06web.zoom.us/j/87821531261?pwd=eEZqOTRRNGhrKytMKzl4Y21mbk03UT09

შეხვედრის ID:   878 2153 1261                          პაროლი: 876165

ღონისძიების მასალა