შეხვედრა უკრაინაში,25.02.21

ღონისძიებები

“ევროკავშირი გარემოსთვის” ( EU4Environment) უკრაინაში პროექტის ” წრიული ეკონომიკა და ახალი შესაძლებლობები” ფარგლებში ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან

www.recpc.org/en

www.facebook.com/recpc.ua

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი 2021 (#2) მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 24.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

დაწყება:          11:00 (GMT+4)

დასრულება:   14:00 (GMT+4)

მოდული 3 – წყალი და გამდინარე წყლები ფოკუსირებულია კომპანიაში წყლის რესურსის მოხმარების და გამდინარე წყლების ნაკადების შეცნობაზე, ასევე წყლის რაციონალურ მოხმარებისთვის და გამდინარე წყლების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (ლიტრი, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი #1 , მოდული 4: მასალათა მოხმარება და ნარჩენების წარმოქმნა, 25.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 4 – მასალათა მოხმარება და ბარჩენების წარმოქმნა ფოკუსირებულია კომპანიაში მასალების მოხმარების და ნარჩენების ნაკადების შეცნობაზე, ასევე მასალების რაციონალური მოხმარებისთვის და ნარჩენების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში კგ, ტონა, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

 

ღონისძიების მასალა

RECP #1 კლუბის შეხვედრა,მოდული 3: წყალი და გამდინარე წყლები, 12.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 3 – წყალი და გამდინარე წყლები ფოკუსირებულია კომპანიაში წყლის რესურსის მოხმარების და გამდინარე წყლების ნაკადების შეცნობაზე, ასევე წყლის რაციონალურ მოხმარებისთვის და გამდინარე წყლების რაოდენობის შემცირებისთვის საჭირო ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (ლიტრი, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

 

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ტრენინგი რესწ კლუბი #2, მოდული 2: ენერგია, 11.02.21

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 2 – ენერგია ფოკუსირებულია კომპანიაში ენერგიის მოხმარების შეცნობაზე და საწარმოში მიმდინარე პროცესებისთვის, დანადგარებისთვის და შენობისთვის ენერგო ეფექტური ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კვტ.სთ, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონიძიების მასალა

პირველი სასწავლო სემინარი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ექსპერტებისთვის, 4.02-5.02.21

ტრეინინგები, ღონისძიებები

რესწ ტრენინგის და სწავლების პროგრამა მიზნად ისახავს მსმენელების ინფორმირებულობას რესწ მეთოდოლოგიის პრინციპებზე. პროგრამა შედგება სასწავლო სესიების და სამწვრთნელო საქმიანობისაგან, რომელიც განავითარებს რესწ შესაძლებლობებს ქართველ პროფესიონალებს შორის და აჩვენებს მის სარგებელს შერჩეულ სამრეწველო კომპანიებში. მიმდინარე დღის წესრიგი ეძღვნება სასწავლო პროგრამის პირველ ბლოკს, რომელიც იყოფა ორ ნაწილად.

სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს მისცემს საჭირო პოტენციალს, რათა შეიმუშაონ საწარმოს შეფასების ანგარიშები კონკრეტული საწარმოს რესწ შეფასებისთვის. ეს ინტერაქტიული სასწავლო პროგრამა საშუალებას მისცემს პროგრამის მსმენელებს  მომავალში ჩაატარონ დამოუკიდებელი რესწ შეფასება.

მონაწილეები შეისწავლიან::

  • რა არის რესწ
  • როგორ შევაფასოთ წარმოების პროცესების ეფექტურობა და განვსაზღვროთ შესაძლებლობების სფეროები
  • რესწ-ის კარგი პრაქტიკა – ენერგოეფექტურობა, წყლის და მასალების მენეჯჰმენტი
  • რესწ პროექტების შემუშავება
  • ბიზნესის დაგეგმვა და დაფინანსების მიღება

https://zoom.us/meeting/tJEsdOmoqzwrHdIgzM9qnHCEN2lOd9eJFujr/ics?icsToken=98tyKuCtrzgqGtGSsR6BRowMBYjCc_TwmGZcgqd0mwXIWjFdSiDTGLBOHbYmFfL2

ღონისძიების მასალა

რესწ (RECP) #2 კლუბის 1 შეხვედრა, 28.01.2021

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 1: ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილის

აღნიშნული ტრენინგი ეხმარება საწარმოებს შეიცნონ RECP ღონისძიებების და RECP სამოქმედო გეგმის შესაძლებლობები და სარგებელი, რაც ეფუძნება ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით გამოსავლებზე და საწინდარია მნიშვნელოვანი საწარმოო გაუმჯობესებებისა.

მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი ფოკუსირებულია საწარმოთა ტექნიკურ პროცესებზე, მენეჯმენტსა და საინფორმაციო სისტემებზე. კერძოდ კი, აერთიანებს შემდეგ საკითხებს: საწარმოს პროფილის შექმნა, რომელიც მოიცავს რესურსების მოხმარების და გარემოზე ზემოქმედების იდენტიფიცირებას და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (ტონა, კვტ.სთ, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასების საშუალებას იძლევა.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, RECP კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს RECP კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი RECP საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ტრეინინგის მასალა

რესწ (RECP) #1 კლუბის მეორე შეხვედრა – 27.01.2021

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

მოდული 2 – ენერგია ფოკუსირებულია კომპანიაში ენერგიის მოხმარების შეცნობაზე და საწარმოში მიმდინარე პროცესებისთვის, დანადგარებისთვის და შენობისთვის ენერგო ეფექტური ღონისძიებების შემუშავებაზე და ამ ყოველივეს ფიზიკურ ერთეულებში (კვტ.სთ, მ3 და სხვა.) და ასევე მონეტარული ღირებულების შეფასებაზე.

თავდაპირველად რეწს პროგრამის მონაწილე საწარმოებს ესაჭიროებათ დიდი ძალისხმევა რესწ მიდგომების და  პრაქტიკის ასათვისებლად, რაშიც დახმარებას იღებენ რესწ კლუბების ფასილიტატორისგან პრეზენტაციების, ნიმუშების, სამუშაო ფორმატების და ა.შ გაზიარებით. პროგრამის ბოლოს გადამზადებულ საწარმოებს თავისუფლად შეუძლიათ რესწ სამოქმედო გეგმის შექმნა და რესწ შეფასების გაკეთება.

ტრეინინგის მონაწილეები არიან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რესწ კლუბის წევრი საწარმოები და ევროკავშირი გარემოსთვის (EU4Environment) ეროვნული კოორდინატორი. ტრენინგს უძღვება ეროვნული განმახორციელებელი პარტნიორი (NIP) საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EECG) და ტრეინინგს ატარებს რესწ კლუბების ეროვნული ფასილიტატორი, რომელიც არის ექსპერტი რესწ საკითხებსა და მეთოდოლოგიაში.

ღონისძიების მასალა

ტრენინგი: RECP მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი , 22-23.12.20

ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

ტრენინგი ორგანიზებულია პროექტის ეროვნული განმახორციელებელი  პარტნიორის (NIP) საქართველოს ენერგო ეფექტურობის ცენტრის (EECG) მიერ, რომელსაც ჩაატარებს RECP კლუბების ფასილიტატორი და RECP მეთოდოლოგიის ექსპერტი ბ-ნი ნიკოლოზ ჯავშანაშვილი.

პანდემიური პერიოდის გამო საქართველოს მთავრობის მიერ ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით პირისპირ შეხვედრების აკრძალვის გათვალისწინებით  RECP კლუბების ტრენინგები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში ZOOM-ის პლათფორმის გამოყენებით შემდეგ ლინკზე:

(შენიშვნა: მოდული 1 გადანაწილებულია 2 დღეზე):

22 დეკემბერი, 11:00 (GMT+4)

www.zoom.us/join………

23 დეკემბერი, 11:00 (GMT+4)

www.zoom.us/join………

RECP ტრენინგსი მონაწილეობას მიიღებენ ეკონ. და მდგრადი განვით. სამინისტროს და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები – ბ-ნი გერონტი სივისვაძე და ბ-ნი მამუკა ლომსაძე.

RECP ტრენინგში ჩართული იქნება RECP კლუბი #1-ის 8 წევრი საწარმო.

ღონისძიების მასალა

 

ტრეინინგი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე, 21.12.20

ტრეინინგები, ტრეინინგები RECP კლუბებისათვის, ღონისძიებები

ტრეინინგის 1 სესია  დაიწყო  11:00  და გაგრძელდება  5 საათი.

პირველი ტრეინინგი ტარდება ადგილობრივი ექსპერტებისათვის  და სადემონსტრაციო კომპანიების წარმომადგენლებისათვის რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე. ტრეინინგში მონაწილეობას იღებს 14 ექსპერტ-სტჟიორი და 13 სადემონსტრაციო კომპანიის წარმომადგენელი. ტრეინგს ატარებს საერთაშორისო ექსპერტი სერგეი ფასჩევსკი, მთავარი კონსულტანტი ენერგეტიკის, გარემოსდაცვის და კლიმატის შერბილების საკითხებში

ტრეინინგის მასალა

მოდული 1. RECP კონცეფცია

მოდული 2 RECP ინდიკატორები