ღონისძიებების მასალები

რესწ (RECP) მეორე კლუბის 1 შეხვედრა,28.01.2021

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

რესწ ( RECP )კლუბი# 1 მოდული 2: ენერგია, 27.01.21

დღის წესრიგი

მონაწილეთა სია

ტრენინგი: RECP პირველი ლუბის  შხვედრა  მოდული 1 – ბიზნეს გარემოსდაცვითი პროფილი , 22-23.12.20

მონაწილეთა სია

დღის წესრიგი, 

ტრეინინგი რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდებზე, 21.12.20

მონაწილეთა სია

დღის წესრიგი 21.12.20

სემინარი თემაზე: გენდერის როლის გაძლიერება ქვეყნის მრეწველობის მწვანე განვითარებაში, 3.12.20-4.12.20

დღის წესრიგი

აღმოსავლეთ ევროპა, კავკასია და შუა აზიის ქვეყნები ეკო – ინდუსტრიული პარკების განხორციელების სემინარი. 2.12.20

დღის წესრიგი

საინფორმაციო შეხვედრა ექსპერტ-სტაჟიორებთან გაიმართა 22 .10. 20

მონაწილეთა სიაUNIDO პროექტის პრეზენტაცია,  სასწავლო მოდულები, პროექტის კალენდარული გეგმა ,შეხვედრის დღის წესრიგი

COVID-19- ის გავლენა ვაჭრობაზე და სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე საქართველოში, 30 სექტემბერი 2020

შეხვედრის დღის წესრიგი და პრეზენტაციები

EU4 ევროკავშირი გარემოსთვის რეგიონალური ასამბლეის მეორე შეხვედრა, 22 სექტემბერი 2020

დღის წესრიგი-EU4Environment-Second-Regional-Assembly

ვებინარი “ენერგომენეჯმენტი”, 10-13 აგვისტო, 2020

დღის წესრიგი,ვებინარის შეფასების ანგარიში

ვებინარი “გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემები”,30-31 July 2020

დღის წესრიგი,  ანგარიში პირველი ნაწილი, ანგარიშის მეორე ნაწილი