ექსპერტების მომზადება

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოება (რესწ) გამოიყენება როგორც ზოგადი ტერმინი პრევენციული გარემოსდაცვითი სტრატეგიების გამოყენებისთვის, წარმოების ეფექტურობის, გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და ადამიანური განვითარების სამმაგი მიზნების მისაღწევად. რესწ პროგრამა აყალიბებს ეროვნულ შესაძლებლობებს, ხელს უწყობს დიალოგს მრეწველობასა და მთავრობას შორის, ასევე ამარტივებს ინვესტიციებს ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების გადაცემასა და ადაპტირებაში.

გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ (UNIDO) შეიმუშავა რესწ მეთოდოლოგია, რომელსაც იყენებენ საწარმოს სპეციალისტები და ექსპერტები გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სფეროში, ამ მეთოდით მათ შეუძლიათ საწარმოს მიერ გამოყენებული ყველა სახის რესურსების დანაკარგების წყაროების განსაზღვრა, ამ დანაკარგების ძირითადი მიზეზების დადგენა და იმ საქმიანობის მიზანშეწონილობის შემუშავება და შეფასება, რომელიც მიზნად ისახავს გამოვლენილი რესურსული დანაკარგების შემცირებას ან სრულად აღმოფხვრას.

რესწ ტრენინგის და სწავლების პროგრამა მიზნად ისახავს მსმენელების ინფორმირებულობას რესწ მეთოდოლოგიის პრინციპებზე. პროგრამა შედგება სასწავლო სესიების და სამწვრთნელო საქმიანობისაგან, რომელიც განავითარებს რესწ შესაძლებლობებს ქართველ პროფესიონალებს შორის და აჩვენებს მის სარგებელს შერჩეულ სამრეწველო კომპანიებში.

ტრენინგის მიზანი და შედეგები

იმისათვის, რომ უზრუნველყოს რესწ-ის უფრო ფართო გამოყენება საქართველოში, უნდა განვითარდეს მომსახურების მომწოდებლების ადგილობრივი ბაზარი,  ადგილობრივი შესაძლებლობების და უნარების ჩათვლით.

რესწ სასწავლო პროგრამის მიზანია პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება და ტრენინგის ჩატარება რესწ მსმენელებისა და სადემონსტრაციო კომპანიების გუნდების / წარმომადგენლებისთვის რესწ მეთოდოლოგიის გამოყენების შესახებ.

სასწავლო პროგრამის შედეგად, მსმენელებს საშუალება ექნებათ გაიგონ მეთოდოლოგიის პრინციპები და გამოიყენონ იგი საწარმოებში. ადგილობრივი ექსპერტიზის შემუშავება UNIDO– ს პროგრამის შედეგად გრძელვადიანი შედეგების უზრუნველყოფის ერთ – ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა.

თავდაპირველად, რესწ პროგრამის მონაწილეებს დასჭირდებათ დიდი დახმარება,  და სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდება საერთაშორისო ტრენერებთან და ეროვნულ განმახორციელებელ პარტნიორ (NIP) ექსპერტთან მჭიდრო კონტაქტში. მათ გაეცნობიან და შეისწავლიან სხვადასხვა ინსტრუმენტებს (პრეზენტაციები, შაბლონები, სამუშაო ცხრილები და ა.შ.). საპროგრამო პერიოდის ბოლოს, მსმენელებს შეეძლებათ თავად განახორციელონ რესწ-ის სრულფასოვანი შეფასება.

სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს მისცემს საჭირო პოტენციალს, რათა შეიმუშაონ საწარმოს შეფასების ანგარიშები კონკრეტული საწარმოს რესწ შეფასებისთვის. ეს ინტერაქტიული სასწავლო პროგრამა საშუალებას მისცემს პროგრამის მსმენელებს  მომავალში ჩაატარონ დამოუკიდებელი რესწ შეფასება.

მონაწილეები შეისწავლიან::

  • რა არის რესწ
  • როგორ შევაფასოთ წარმოების პროცესების ეფექტურობა და განვსაზღვროთ შესაძლებლობების სფეროები
  • რესწ-ის კარგი პრაქტიკა – ენერგოეფექტურობა, წყლის და მასალების მენეჯჰმენტი
  • რესწ პროექტების შემუშავება
  • ბიზნესის დაგეგმვა და დაფინანსების მიღება