სემინარი თემაზე: გენდერის როლის გაძლიერება ქვეყნის მრეწველობის მწვანე განვითარებაში, 3.12.20-4.12.20

ტრეინინგები, ღონისძიებები

სემინარი თემაზე: გენდერის როლის გაძლიერება ქვეყნის მრეწველობის მწვანე განვითარებაში ჩატარების დრო და თარიღი: 3 დეკემბერი (12:00-16:00) და  4 დეკემბერი (12:00-16:00)
სამუშაო ენა: ინგლისური (სინქრონული თარგმნა ქართულ ენაზე)
სემინარი გენდერის როლის გაძლიერების შესახებ, წარმოადგენს გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის ნაწილს და მოიცავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში გენდერული საკითხის ანალიზსს.

იგი აფასებს ექვს პარტნიორ ქვეყანაში პროექტის საკითხებზე გენდერულად დიფერენცირებულ ზეგავლენას, აგროვებს სქესის მიხედვით განაწილებულ საბაზისო მონაცემებს და განსაზღვრავს სამთავრობო უწყებებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საზოგადოებაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციებსა და ქალთა ასოციაციებს ან ჯგუფებს, რომელთა საქმიანობა ფოკუსირებულია გენდერულ და გარემოსდაცვით საკითხებზე.

რეგისტრაციის ლინკი

დღის წესრიგი