დაფუძნდა მწვანე ეკონომიკის ცენტრი

Uncategorized

8 მოემბერი, 2017 წ, RECP პროექტის მხარდაჭერით შეიქმნა და სქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ არამომგებიანი არაკომერციული იურიდიული პირის სახით დარეგისტრირდა მწვანე ეკონომიკის ცენტრი. ცენტრის საქმიანობა დაეფუძნება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული EaP GREEN პროგრამის RECP  სადემონსტრაციო კომპონენტის ფარგლებში (2014-2017) მიღწეულ შედეგებს და ის გააგრძელებს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების და სხვა ორგანიზაციების მომსახურებას ქართულ სამრეწველო კომპანიებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდების ფართო გამოყენების და დანერგვის მიზნით.

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ხელშეწყობასთან ერთად, ცენტრის საქმიანობები ფოკუსირებული იქნება მწვანე ეკონომიკის  ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:

  • მწვანე ეკონომიკის და ცირკულარული ეკონომიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
  • სამრეწველო საწარმოებსა და სხვა ორგანიზაციებში გარემოსდაცვითი პროექტების განსახორციელებლად ფინანსირების გაძლერება;
  • მწარმოებლის გაფაროებული პასუხისმგებლობის და პასუხისმგებლიანი წარმოების პრინციპების გამოყენება და დამკვიდრება;
  • სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებებში მონაწილეობა;
  • მწვანე აღრიცხვიანობის და და ბუნებრივი კაპიტალის აღრიცხვიანობის ხელშეწყობა საწარმოებსა და ეროვნულ ანგარიშებში;
  • გარემოს დაცვის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ეკონომიკური შეფასებების და ხარჯ-სარგებლის ანალიზის ინტეგრაცია;
  • ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული და ეკოსისტემების მდგრადი მართვის ხელშეწყობა;
  • ადგილობრივ, ეროვნულ და გლობალურ დონეზე არესებული გარემოსდაცვითი პრობლემების, საერთაშორისო შეთანხმებების და მათი განხორციელების ღონისძიებებში მონაწილეობა.

 

ცენტრის საქმიანობები მოიცავს ცნობიერების ამაღლების, ადვოკატირების, კვლევით და ტექნიკური დახმარების პროექტებს და პროგრემებს. საქართველოში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების და მწვანე ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ცენტრი ითანამაშრომლებს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობებეთან, კერძო და  არასამთავრობო სეტორის წარმოამდგენლებთან, აკადემიურ ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან.