ექსპერტები

რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდოლოგიის გამოყენებაში მომზადდა  13 ქართველი ექსპერტი, რომელთაც შეუძლიათ კონსულტაცია გაუწიონ საწარმოებს ამ მიმართულებით

#

სახელი გვარი სპეციალობა

ორგანიზაცია

1 ბაადურ ჩხეიძე ენერგო აუდიტორი სტუ , ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.ტექ. მეცნიერებათა კანდიდატი
2 ივანე ტაბატაძე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა,ელექტრო ინჟინერი სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისფაკულტეტი,ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი
3 ნათია არაბიძე ენერგოექსპერტ, ასოცირებული პროფესორი ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი,

თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი

4 ელენე ღვინიანიძე გეოგრაფი-ეკოლოგი თსუ,ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
5 გიორგი ინჯია განახლებადი ენერგოწყაროების ლაბორატორია ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მაგისტრი ენერგეტიკის მართვასა და მდგრად განვითარებაში.
6 გოჩა მღებრიშვილი გეოსტილ შპს . ჯამრთელობის და გარემოს უსაფრთხოების მენეჯერი მცირე აკადემია, ახალგაზრდა მეცნიერების ასოციაცია.ფაკულტეტი.საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
7 ლუკა ღარიბაშვილი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამნეტის სტაჟიორი  სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
8 ბონდო გეგიშიძე საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეორე კატეგორიის  სპეციალისტი
ქიმიკოსი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის
მაგისტრი,
9 გიორგი გიგინეიშვილი თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი , პროფესორი სტუ, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის

ფაკულტეტი.ტექ. მეცნიერებათა კანდიდატი

10 ეტიხი მაჭავარიანი თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის დეპარტამენტი ,პროფესორი სტუ,ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის

ფაკულტეტი,საწარმოო ინოვაციებისა და ოპერაციათ

მენეჯმენტის დეპარტამენტი

11 ლალი ყიფშიძე Kaizen ინსტიტუტი,
დამფუძნებელი დირექტორი
სახელმწიფო მმართველობის მაგისტრი,2004,

ამჰერსტის მასაჩუსეთის უნივერსისტეტი,აშშ.

გამორჩეული დიპლომი საინჟინრო ეკონომიკაში

12 გიორგი ჯოხაძე Kaizen ინსტიტუტი, დამფუძნებელი პარტნიორი საარლანდის უნივერსიტეტი, 1996
13 მელიტა თაგაური მუნიციპალური განვითარების ფონდი,სტაჟიორი ევროკავშირის ბიზნესის სკოლა,

ბიზნესის დიპლომი და მდგრადობის

მენეჯმენტი ბიზნესის ადმინისტრირების

ბაკალავრის ხარისხი